Účtovné poradenstvo

Správne vedené účtovníctvo je základným predpokladom úspešného rozvoja každého podniku. Ekonomické a finančné analýzy a rozbory, ktoré nadväzujú na jeho výstupy sú dôležité pre rozhodovanie manažmentu i spoluprácu vonkajšieho okolia. Predstavujú východisko pre optimálne plnenie daňových povinností, plánovanie budúcej činnosti a efektívne riadenie finančných tokov.

Využite odbornú pomoc pri:

• vedení podvojného alebo jednoduchého účtovníctva pre právnické alebo fyzické osoby
• vedení evidencie dane z pridanej hodnoty a vypracovaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
• vedení evidencie majetku spolu s výpočtom účtovných a daňových odpisov
• kompletnom spracovaní ročnej účtovnej závierky
• poradenstve v oblasti účtovníctva
• spracovaní interných smerníc, posudzovaní ich účelnosti, úplnosti a správnosti

Externe vedené účtovníctvo môže byť veľmi výhodné už v začiatkoch podnikania, napríklad pri účtovaní o prvých investíciách. Podnikateľom umožní venovať sa svojej profesii a zveriť túto oblasť odborníkovi, pričom služba je cenovo výhodnejšia, ako vedenie účtovnej agendy vo vlastnej firme. Významnú pomoc predstavuje poradenstvo a usmernenie v účtovných postupov, ako je zákazková výroba, leasing, zmenky, cenné papiere a podobne. Taktiež výmenu ľudí na poste účtovníka, či dočasne chýbajúcu personálnu kapacitu úspešne zabezpečí externý odborník.
Poskytujeme odbornú pomoc pri vedení účtovníctva miest a obcí, neziskových organizácií.