Audit účtovných závierok

Audit dnes už nepredstavuje len nezávislé posúdenie správnosti účtovnej závierky firmy. Trendom vo svete i u nás je priebežný celoročný audit účtovníctva a komplexné poradenstvo, ktoré poskytne majiteľom, manažmentu i finančným inštitúciám dôležité a spoľahlivé informácie pre správne rozhodnutia.

Poskytujeme komplexné audítorské služby podľa medzinárodných audítorských štandardov:

• audit individuálnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky obchodných spoločností
• audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky miest, obcí a ostatných subjektov verejnej správy
• audit individuálnej účtovnej závierky neziskových organizácií
• priebežný audit
• špeciálny audit zameraný na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov
• overovanie účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
• služby účtovného poradenstva
• transformácia účtovných výkazov

Povinnosť auditu vyplýva pre niektoré účtovné jednotky zo zákona o účtovníctve. Čoraz viac spoločností však aj bez tejto povinnosti oceňuje nezávislú kontrolu, ktorú vykoná audítor a jej schopnosť predísť nedostatkom, odhaliť potenciálne problémy a chyby. Priebežný audit účtovníctva overuje vnútorný kontrolný systém a bráni úniku finančných prostriedkov. Poukazuje na kvalitu manažmentu a serióznosť firmy pred externými partnermi a výrazne zlepšuje vlastnú prezentáciu spoločnosti.