Cena

Navrhovaná cena za audit je kalkulovaná podľa odhadu hodín auditu, ktorý vychádza z Usmernenia SKAU č. 1/2004 etika – Doba trvania auditu, podľa ktorého je rozsah auditu odhadnutý podľa parametrov finančných výkazov.

Pri formulovaní navrhovanej ceny sa tiež zohľadňuje zložitosť účtovnej jednotky, účtovného systému, komplexnosti kontrolného systému a systému interného auditu účtovnej jednotky, zapojenie účtovnej jednotky do konsolidačného poľa a odhadované audítorské riziko.

Rozsah hodín odhadujeme na základe predložených informácií o parametroch finančných výkazov.